دوره آموزشی کوهنوردی

 دوره کوهپیمایی

مشاهده

کارگاه آموزشی مبانی حفظ محیط کوهستان

مشاهده

کارگاه آموزشی هواشناسی کوهستان

مشاهده

کارگاه آموزشی پزشکی کوهستان

مشاهده

کارگاه آموزشی نقشه خوانی و کار با قطب نما

مشاهده

کارگاه آموزشی مبانی جستجو در کوهستان

مشاهده

کارگاه آموزشی کار با GPS

مشاهده